Áhrif Brexit

Þann 31. desember 2020 lýkur aðlögunartímabilinu vegna útgöngu Bretlands úr ESB sem gerir það að verkum að landið fær stöðu þriðja ríkis gagnvart ríkjum á Evrópska efnahagssvæðinu frá 1. janúar 2021. Hér að neðan er tekið saman hver áhrifin af því verða í helstu málaflokkum sem falla undir efnalög.

Síðan verður uppfærð eftir því sem aðstæður varðandi Brexit breytast.

 

Á vef ECHA

Ýmsar upplýsingar má nálgast á vef Efnastofnunar Evrópu varðandi stöðu fyrirtækja eftir Brexit í þeim málaflokkum sem eru á forræði þeirrar stofnunar:

 

Á vef Umhverfisstofnunar

Smelltu á tengil hér að neðan til að skoða upplýsingar um áhrif á viðkomandi vöruflokk/regluverk.

 • Efnavörur almennt
 • Eldsneyti
 • Flokkun og merking efna og efnablandna
 • Flúoraðar gróðurhúsalofttegundir (F-gös)
 • Kvikasilfur – Minamata
 • Ósoneyðandi efni
 • Plöntuverndarvörur
 • REACH reglugerðin
 • Rokgjörn lífræn efni
 • Snyrtivörur
 • Sæfivörur
 • Þrávirk lífræn efni
 • Þvotta- og hreinsiefni

 

Efnavörur almennt

Efnavörur sem ekki heyra undir sértækari ákvæði skv. öðru regluverki eru háðar skráningarskyldu innihaldsefna skv. REACH og allar efnavörur þarf að flokka með tilliti til hættu skv. reglugerð um flokkun, merkingu og umbúðir.

Efnavörur frá Bretlandi, sem settar voru á markað á EES fyrir 1. janúar 2021, verða áfram löglegar í aðfangakeðjunni á innri markaði ESB allt þar til þær komast í hendur endanlegs notanda og kann sú staða að verða uppi talsvert lengi fyrir vörur sem hafa langan líftíma.

Tollflokkun vöru getur gefið vísbendingu um það hvort hún falli undir efnalög. Til hægðarauka eru hér að neðan teknir saman þeir kaflar í tollskrá sem innihalda tollflokka fyrir vörur sem falla undir ákvæði í efnalögum. Listinn kann ekki að vera tæmandi.

 • 25. - 29. kafli
 • 31. - 40. kafli
 • 44. kafli
 • 72. - 76. kafli
 • 78. - 83. kafli

Ef breyta þarf um heimilisfang á merkingum vöru vegna þess að staðfesta framleiðenda/birgis/ábyrgðaraðila færist frá Bretlandi yfir í aðildarríki á EES skal áréttað að gefið sé upp heimilisfang sem vísar til staðsetningar, þar sem þess er krafist, en ekki aðeins vísað í veffang.

 

Eldsneyti

Ekki skýr áhrif umfram það sem kemur fram að ofan um efnavörur almennt.

Meira um eldsneyti á vef stofnunarinnar

 

Flokkun og merking efna og efnablandna

Innflutningur:

 • Ábyrgð varðandi flokkun, merkingar og umbúðir efnavöru flyst yfir á aðila hér á landi þar sem vörur frá Bretlandi fá sömu stöðu á markaði eins og vörur frá löndum utan EES.

Útflutningur:

 • Útflutningur verður ekki lengur í frjálsu flæði milli landanna og sérreglur í Bretlandi kunna að hafa áhrif á vöruflæði.

Meira um flokkun, merkingu og umbúðir á vef stofnunarinnar

 

Flúoraðar gróðurhúsalofttegundir (F-gös)

Innflutningur vetnisflúorkolefna er háður takmörkunum en þær takmarkanir ná jafnt til efna sem flutt eru inn frá öðrum ríkjum EES og þeirra sem flutt eru inn frá þriðja ríki. Brexit hefur því ekki áhrif á þann þátt.

Eins og með fleiri málaflokka getur Brexit haft áhrif á innflutning vara og búnaðar með tilgreinda dagsetningu banns við setningu á markað. Í reglugerð um flúoraðar gróðurhúsalofttegundir vísar setning á markað til þess að bjóða vöru fram á markaði innan EES í fyrsta skipti. Heimilt er að bjóða vöru fram á markaði eftir gildistöku banns ef varan var sett á markað fyrir gildistökuna.

Handhafar skírteina vegna vottunar sem krafist er í reglugerð um flúoraðar gróðurhúsalofttegundir og gefin eru út af yfirvöldum í Bretlandi geta haft samband við Umhverfisstofnun um hvernig viðhalda megi réttindunum eftir úrgöngu Bretlands úr ESB.

Varðandi skráningar, hættuflokkun og annað vísast til upplýsinga að ofan um efnavörur almennt.

Meira um F-gös á vef stofnunarinnar

 

Kvikasilfur – Minamata

Bretland er aðili að Minamatasamningnum um kvikasilfur og því mun Brexit ekki hafa áhrif á framkvæmd hans.

 

Ósoneyðandi efni

Ekki veruleg áhrif varðandi efnin umfram það sem kemur fram að ofan um efnavörur almennt, enda innflutningur og markaðssetning bönnuð nema í undantekningartilfellum. Óheimilt verður að flytja tiltekinn búnað, sem virkar ekki án ósoneyðandi efna, frá Bretlandi eftir útgönguna.

Meira um ósoneyðandi efni á vef stofnunarinnar

 

Plöntuverndarvörur

Tímabundnar skráningar:

 • Engin áhrif, svo framarlega sem varan uppfyllir gildandi reglur um tímabundnar skráningar.

Gagnkvæm viðurkenning á markaðsleyfi:

 • Óheimilt verður að veita gagnkvæma viðurkenningu á markaðsleyfi frá Bretlandi.
 • Gagnkvæmar viðurkenningar á markaðsleyfi sem veittar voru hér á landi áður en Bretland gekk úr ESB og byggðar voru á markaðsleyfi frá Bretlandi verða áfram í gildi sbr. gildistíma markaðsleyfisins.

Leyfi fyrir hliðstæðum viðskiptum:

 • Heimilt er að veita leyfi fyrir hliðstæðum viðskiptum með vöru frá Bretlandi á umbreytingartímabilinu til 31. desember 2020.
 • Þann 1. janúar 2021 falla öll leyfi fyrir hliðstæðum viðskiptum með vöru frá Bretlandi úr gildi hér á landi. Þrátt fyrir framangreint er heimilt að bjóða plöntuverndarvöru fram á markaði eftir að leyfi fyrir hliðstæðum viðskiptum féll úr gildi ef varan var sett á markað fyrir 1. janúar 2021. 

Sjá einnig upplýsingar á vef framkvæmdastjórnar ESB um Brexit.

Meira um plöntuverndarvörur á vef stofnunarinnar

 

REACH reglugerðin

Þær skyldur sem REACH leggur á fyrirtæki ná ekki til fyrirtækja utan EES. Í kjölfar BREXIT verða fyrirtæki í Bretlandi utan EES og geta því ekki uppfyllt skyldur reglugerðarinnar. Þannig verður t.a.m. íslenskur innflytjandi efnavöru frá Bretlandi, sem hingað til hefur verið eftirnotandi í skilningi REACH, nú innflytjandi með tilheyrandi auknum skyldum.

Íslensk fyrirtæki sem kaupa efnavöru af breskum birgjum þurfa því að staðfesta að skráningar innihaldsefna hafi verið fluttar til aðila innan EES fyrir 1. janúar 2021, finna sér nýja birgja innan EES eða sjá sjálf um skráningu efnanna.

Meira um REACH á vef stofnunarinnar

 

Rokgjörn lífræn efni

Ekki skýr áhrif umfram það sem kemur fram að ofan um efnavörur almennt.

 

Snyrtivörur

Innflutningur:

 • Innflutningur verður ekki lengur í frjálsu flæði milli landanna og fellur undir sömu reglur eins og fyrir vörur frá löndum utan EES.
 • Ábyrgðaraðili snyrtivöru sem sett er á markað á EES, verður að vera staðsettur innan svæðisins. Hann verður því að flytja staðfestu sína frá Bretlandi til ríkis á EES ef hann vill áfram bjóða vöruna fram á innri markaði ESB.
 • Þann 1. janúar 2021 falla úr gildi skráningar í snyrtivöruvefgátt (CPNP) fyrir vörur sem framleiddar eru í Bretlandi og hafa ekki ábyrgðaraðila innan EES. Innflytjendur þurfa að athuga hvort nauðsynlegt sé að endurskrá vörurnar í snyrtivöruvefgátt (CPNP) til að þær séu leyfilegar á markaði.
 • Vöruupplýsingaskjal (PI) þarf að vera undir höndum ábyrgðaraðila á heimilisfangi hans innan EES.
 • Á merkimiða skal tilgreina upprunaland snyrtivöru og heimilisfang ábyrgðaraðila. Einnig á uppfærður merkimiði að vera til staðar í snyrtivöruvefgátt (CPNP).

Útflutningur:

 • Útflutningur verður ekki lengur í frjálsu flæði milli landanna og sérreglur í Bretlandi kunna að hafa áhrif á vöruflæði.

Meira um snyrtivörur á vef stofnunarinnar

 

Sæfivörur

Reglur varðandi innflutning sæfivara frá Bretlandi verða þær sömu og fyrir innflutning frá löndum utan EES.

 • Fyrirtæki í Bretlandi getur ekki verið leyfishafi markaðsleyfis í EES ríki og því þurfa breskir leyfishafar að færa leyfið sitt yfir á aðila sem staðsettur er EES. Ef það verður ekki gert fyrir 1. janúar 2021 munu þau leyfi falla úr gildi og sækja þarf um að nýju.
 • Birgir í Bretlandi sem er á Article 95 listanum þarf að hafa fulltrúa á EES.
 • Tilkynningar til aðildarríkja frá leyfishafa í Bretlandi sem hefur fengið leyfi fyrir vöru með einfaldaðri málsmeðferð (25. gr. í reglugerð (ESB) nr. 528/2012 um sæfivörur (BPR)) munu falla úr gildi. Sækja þarf um nýtt leyfi með einfaldaðri málsmeðferð í ríki á EES og tilkynna aftur um markaðssetningu í þeim ríkjum sem á að bjóða vöruna fram.

Meira um sæfivörur á vef stofnunarinnar

 

Þrávirk lífræn efni

Innflutningur:

 • Innflutningur verður ekki lengur í frjálsu flæði milli landanna og fellur undir sömu reglur og fyrir vörur frá löndum utan EES.

Útflutningur:

 • Útflutningur verður ekki lengur í frjálsu flæði milli landanna og sérreglur í Bretlandi kunna að hafa áhrif á vöruflæði.

Meira um þrávirk lífræn efni á vef stofnunarinnar

 

Þvotta- og hreinsiefni

Innflutningur:

 • Innflutningur verður ekki lengur í frjálsu flæði milli landanna og fellur undir sömu reglur eins og fyrir vörur frá löndum utan EES.

Útflutningur:

 • Útflutningur verður ekki lengur í frjálsu flæði milli landanna og sérreglur í Bretlandi kunna að hafa áhrif á vöruflæði.

Meira um þvotta- og hreinsiefni á vef stofnunarinnar